@kermanshah_bozorgmardan

kermanshah_bozorgmardan

به نام بزرگ مردان شیرین شهر فرهاد از لاهوتی تا کلهر واز داودی تا بهزاد محسن درکه دانشجوی دکتری، مدرس دانشگاه،نویسنده کتاب کرمانشاهان درگذر بزرگ مردان

@kermanshah_bozorgmardan Instagram Analytics: Loading, please wait...

All Instagram data for this analytics is collected from user's latest posts within date range above.

PostsEngagementsAvg. Daily PostsAvg. Posts EngagementAvg. Engagement Rate

Post Engagement Stats

Post Type Stats

Mentions

Hashtags

Latest TOP 5 Posts

PostLikesCommentsCaptionDate